Zamówienia publiczne

Informacja dot. "Ochrony obiektów teatralnych"

2018.12.21

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu" - Znak sprawy: ZP/1/2018

Termin składania ofert: 15.05.2018 r.
Nowy termin składania ofert: 28.05.2018 r.
Nowy termin składania ofert: 29.05.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Nowy Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - STWiOR
Załącznik nr 6.1 - Dokumentacja projektowa (przebudowa placu)
1. Projekt budowlany
2. Projekt nasadzeń zastępczych
3. Rysunek 1
4. Rysunek 2
5. Rysunek 3
6. Rysunek K.02
7. Rysunek K.04
8. Rysunek K.05
Załącznik nr 6.2 - Dokumentacja projektowa (remont elewacji)
1.Opis
2.Projekt budowlany 1
3.Projekt budowlany 2
4.Rysunek
5. Rysunek A.01 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.
6. Rysunek A.02 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.
7. Rysunek A.03 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.
8. Rysunek A.04 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.
Załącznik nr 7.1. - Przedmiar robót pomocniczno (przebudowa placu)
Załącznik nr 7.2 - Przedmiar robót pomocniczno (remont elewacji)
Nowy Załącznik nr 7.2 - Przedmiar robót pomocniczo (remont elewacji) – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik nr 9 - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie

Zapytania i odpowiedzi nr 1/Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 11.05.2018 r.
Zapytania i odpowiedzi nr 2/Modyfikacja SIWZ z dnia 16.05.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 16.05.2018 r.
Modyfikacja SIWZ z dnia 17.05.2018 r.
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018.04.27

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 - korekta nr 1 z dnia 29.03.2018

2018.03.29

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

2018.01.17