Newsy

PRACA W TEATRZE
POWRÓT
2019.09.09

TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR na stanowisko Specjalista ds. marketingu

Marzy Ci się praca w Teatrze?
Jesteś kreatywny / kreatywna?
Lubisz sztukę?
Mamy pracę dla Ciebie.

TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Specjalista ds. marketingu

1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:
– wykształcenie minimum średnie
– bardzo dobra organizacja czasu pracy
– doświadczenie w pracy z klientem
– odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
– komunikatywność, punktualność
– wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:
– mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury

3. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
– bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów
– udzielanie informacji o repertuarze
– przyjmowanie rezerwacji
– działania promocyjne w zakresie dotyczącym oferty repertuarowej
– prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą widzów
– sprzedaż biletów oraz innych produktów teatru, obsługa kasowa
– pozyskiwanie nowych odbiorców spektakli teatralnych

4. Warunki pracy:
– wymiar czasu pracy: pełen etat

5. Oferujemy:
– ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
– pakiet świadczeń socjalnych

6. Wymagane dokumenty:
– CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
– kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie
– kserokopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy

7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 września 2019 r., na adres biuro@teatr.gniezno.pl , w sekretariacie Teatru lub nadsyłać pocztą tradycyjną pod adres: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, ul. Mickiewicza 9; 62-200 Gniezno w zaklejonych kopertach z adnotacją:
„Oferta kandydata/kandydatki na stanowisko: „Specjalista ds. marketingu”
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Teatru. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

1. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana/Pani o pracę jest Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9.
2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
5. Przysługujące uprawnienia:

1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,
przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.
1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

WSZYSTKIE