Oferty pracy

Jesteśmy otwarci na Ciebie

Chciałbyś/-abyś u nas pracować mimo braku aktualnej rekrutacji na interesujące Ciebie stanowisko? A może towarzyszyć działaniom Teatru jako wolontariusz? Jesteś zainteresowany/-a praktykami lub stażem w Instytucji Kultury? Poszukujesz interesujących doświadczeń i ciekawych wyzwań w miłej atmosferze? Zawsze chętnie poznamy ciekawych ludzi. Po prostu odwiedź nas, zadzwoń albo wyślij aplikację na biuro@teatr.gniezno.pl
2017.09.01

Nabór na stanowisko kierownika działu administracyjno-eksploatacyjnego

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik działu administracyjno-eksploatacyjnego

W zakres obowiązków wchodzi:

- utrzymywanie właściwych warunków bezpieczeństwa pracy w Teatrze,

 

- zabezpieczenie majątku Teatru przed kradzieżą i włamaniem,

 

- nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń w obiektach, dokonywanie okresowych przeglądów, napraw i konserwacji istniejących urządzeń technicznych oraz biurowych,

 

- prowadzenie ubezpieczeń majątku Teatru oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa,

 

- nadzór nad utrzymaniem w czystości i porządku pomieszczeń Teatru oraz otoczenia,

 

- zaopatrzenie we wszystkie materiały sprzęt i przedmioty niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Teatru,

 

- opracowywanie planów remontów i modernizacji urządzeń technicznych,

 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych będących w dyspozycji działu oraz prowadzenie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości teatru, jak również przyjmowanie i przekazywanie nieruchomości,

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:
 

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- odpowiedzialność i dyspozycyjność,

- mile widziana znajomość języka angielskiego

   
Oferujemy:
 

- stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat,

- pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole,

- wynagrodzenie stałe oraz dodatki specjalne,

- atrakcyjne warunki socjalne,

- możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych ( CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres e mail biura teatru do dnia 22 lipca 2021r.
 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9, REGON 000279769, NIP 7840042872.

2) Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Teatrowi określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w tym profilowaniu.

4) Przysługują Pani / Panu prawa:

- dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) danych,

- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO)

- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO)

- do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO)

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO)

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

6) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – firmy zapewniające Teatrowi obsługę informatyczną, kancelarie prawne.

7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych Teatrowi im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Teatrze.

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

- telefonicznie: (61) 426 22 91

- drogą elektroniczną

- osobiście w siedzibie Teatru - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

Dyrektor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
2021.07.07