RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zapewnia standardy właściwej ochrony danych osobowych określone przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi dysponujemy, że:

1) Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, REGON 000279769, NIP 7840042872, tel. (61) 426 22 91, e-mail: biuro@teatr.gniezno.pl jest Administratorem Danych, w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów, organizowaniem spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji, wysyłaniem zamówionego przez Państwa newslettera oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
2) Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
• w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych, w tym w celach obsługi transakcji płatniczych i rezerwacji biletów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, e RODO),
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
• w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów pod kątem optymalizacji procesów ich obsługi oraz zwiększania sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
• w celu przesyłania zaproszeń na spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne organizowane przez Teatr, na podstawie zgody osoby lub w związku z wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
• w celu przesyłania newslettera zainteresowanym osobom, które podały nam dobrowolnie swój adres poczty elektronicznej w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z klientami i kontrahentami przy problemach z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym Teatru, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
• przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).
Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• podwykonawcom związanym z Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Teatrowi obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu i wykonania usługi rozsyłania newslettera, podmioty wyspecjalizowane w rezerwacji i sprzedaży biletów drogą elektroniczną, agencje ochrony osób i mienia.
7) Teatr, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) W Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
• telefonicznie: (61) 426 22 91
• drogą elektroniczną: biuro@teatr.gniezno.pl
• osobiście w siedzibie Teatru, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Dyrektor
Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie