Zamówienia publiczne

Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 2/2024/ZP

  • Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 2/2024/ZP

BZP.pdf

Zmiana ogłoszenia BZP: https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-BZP-z-dnia-20.03.2024-r.pdf

Zmiana SWZ, Ogłoszenia  - zmiana terminu składania i otwarcia ofert: https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Modyfikacja-SWZ-ogloszenia-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-BIP.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03.2024 r. https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-BZP-z-21.03.2024-r.pdf

Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja 21.03.2024 r. https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Odpowiedz-na-zapytanie-oraz-modyfikacja-21.03.2024-r.pdf

 Informacja z otwarcia ofert: https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Informacja-z-otwarcia-ofert-.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

         
2024.03.14

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r. (wersja 3) z d dnia 13.03.2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r. (wersja 3) z d dnia 13.03.2024 r. https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Plan-postepowan-2024_BZP-00020001_03_P-2024_BZP-00020001_03_P.pdf
2024.03.13

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wersja 2) 08.02.2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wersja 2) 08.02.2024 r. https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-wersja-2-08.02.2024-r.pdf  
2024.02.08

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wersja 1).https://teatr.gniezno.pl/wp-content/uploads/2017/10/Plan-postepowan-2024_BZP-00020001_01_P.pdf  
2024.01.09

Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 1/2023/ZP

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
2023.10.23

Usługa ochrony obiektów Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 2/2023/ZP

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SWZ
2023.10.23

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

2023.01.17

Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 3/2022/ZP

2022.11.09

Usługa ochrony obiektów Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie - nr sprawy 2/2022/ZP

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Link do ogłoszenia zamieszczonego na miniPortalu:
Odpowiedzi na zapytanie do SWZ : wp-content/uploads/2017/10/doc20221115141145.pdf
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ochrona: wp-content/uploads/2017/10/Kwota-na-sfinansowanie-zamówienia-ochrona-2 Informacja z otwarcia ofert: wp-content/uploads/2017/10/doc01650820221122142731.pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: wp-content/uploads/2017/10/Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-strona.pdf  
 
2022.11.09

Remont rampy wraz z wykonaniem kieszeni na scenografię na zapleczu dużej sceny - nr sprawy 1/2022/ZP. 2022

2022.09.02

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych aktualny na dzień 13.06.2022 r.

2022.06.13

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

2021.11.22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie: Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie

2020.11.19

Informacja dot. "Ochrony obiektów teatralnych"

2018.12.21

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu" - Znak sprawy: ZP/1/2018

Termin składania ofert: 15.05.2018 r. Nowy termin składania ofert: 28.05.2018 r. Nowy termin składania ofert: 29.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Nowy Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 3.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 - STWiOR Załącznik nr 6.1 - Dokumentacja projektowa (przebudowa placu) 1. Projekt budowlany 2. Projekt nasadzeń zastępczych 3. Rysunek 1 4. Rysunek 2 5. Rysunek 3 6. Rysunek K.02 7. Rysunek K.04 8. Rysunek K.05 Załącznik nr 6.2 - Dokumentacja projektowa (remont elewacji) 1.Opis 2.Projekt budowlany 1 3.Projekt budowlany 2 4.Rysunek 5. Rysunek A.01 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. 6. Rysunek A.02 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. 7. Rysunek A.03 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. 8. Rysunek A.04 – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. Załącznik nr 7.1. - Przedmiar robót pomocniczno (przebudowa placu) Załącznik nr 7.2 - Przedmiar robót pomocniczno (remont elewacji) Nowy Załącznik nr 7.2 - Przedmiar robót pomocniczo (remont elewacji) – modyfikacja z dnia 16.05.2018 r. Załącznik nr 8 - Wzór wykazu robót budowlanych Załącznik nr 9 - Wzór wykazu osób Załącznik nr 10 - Zobowiązanie Zapytania i odpowiedzi nr 1/Modyfikacja SIWZ z dnia 11.05.2018 r. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 11.05.2018 r. Zapytania i odpowiedzi nr 2/Modyfikacja SIWZ z dnia 16.05.2018 r. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 16.05.2018 r. Modyfikacja SIWZ z dnia 17.05.2018 r. 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 2. Informacja z otwarcia ofert 3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018.04.27

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 - korekta nr 1 z dnia 29.03.2018

2018.03.29

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

2018.01.17